Proračun redukcijsko rashladne stanice

 

Redukcijsko rashladne stanice koriste se u termoenergetskim postrojenjima za opskrbu vlastite potrošnje parom nižih tlakova i temperature.

Osnovni princip rada temelji se na redukciji tlaka pare, te nakon toga snižavanju temperature potrebne za daljnji tehnološki proces.  U industriji para se dijeli na tri razine: visokotlačna, srednjetlačna i niskotlačna.
Najčešće ih koristimo u energanama viših parametara u nekoliko razina za osiguranje nesmetanog odvijanja cjelokupnog procesa proizvodnje. Proračun reducir stanice

Odabir i konstrukcija redukcijskih stanica s hlađenjem je multidisciplinarni posao gdje treba uzeti u obzir sve ulazne parametre koji u eksploataciji utječu na dinamičku karakteristiku rada postrojenja. Prilikom projektiranja novog postrojenja taj dio tereta je na projektantu, a on na osnovu svojeg iskustva i poznavanja tehnologije rada postrojenja mora izračunati, te predvidjeti sve moguće situacije koje se mogu desiti.

Kod rekonstrukcije postojećeg postrojenja najvažnije je od krajnjeg korisnika dobiti što više informacija o samom procesu i rasponu procesnih parametara jer postoji jako puno primjera u praksi gdje su se zbog loše komunikacije isporučile stanice koje nisu bile u mogućnosti obavljati ono za što su bile projektirane. Obzirom da se radi o jako skupoj opremi čiji je rok isporuke nekad i do 6 mjeseci treba biti jako oprezan prilikom odabira jer greške je kasnije jako teško, ponekad nemoguće ispravljati.

 

Primjer proračuna redukcijsko rashladne stanice.pdf